Om Broholm Gods

Broholm Gods er et privatdrevet gods på i alt 660 ha, som er fordelt på 400 ha skov, 240 ha landbrug og 20 ha andet.

Aktiviteterne består af landbrug, skovbrug, jagt/fiskeri, lejeboliger, hotel/restaurant, hestecenter og events.

Broholm Gods drives hovedsagelig som en udlejningsvirksomhed, da næsten alle aktiviteter er bortforpagtet eller udlejet.

Den overordnede strategi er, at bevare jorde og ejendomme samlet i Broholms eje under ét familiemedlem, samt at udvide jordarealerne og ejendommene omkring hovedgården gennem opkøb.

Administrationen og driften af Broholm Gods forestås af ejer Anders Sehested, som er 13. generation på stedet.

Agerbrugsjorden er bortforpagtet, og pasning af engarealerne står godset for.

Skoven drives af godset, mens pyntegrøntsproduktionen ligeledes er bortforpagtet.

Jagten er udlejet til to konsortier, som består af et konsortium til jorderne omkring hovedbygningen, og et konsortium til skovene ved Svendborg.

Fiskeriet i voldgravene omkring hovedbygningen er udlejet til et konsortium.

Til godset hører 12 udlejningsboliger.

Hotel- og restaurantdriften er bortforpagtet og drives af Kenneth Birler.

Hestecenterdriften er ligeledes bortforpagtet og drives af Jeanette Larsen.

Godset udlejer parken og omgivelserne til afholdelse af forskellige events.