Om Broholm Gods

Broholm Gods er et privatdrevet gods på i alt 620 ha. Fordelt på 400 ha skov, 200 ha landbrug og 20 ha andet.

Aktiviteterne består af skovbrug, landbrug, jagt, lejeboliger, hotel/konference, hestecenter og events.

Broholm Gods drives hovedsagelig som en udlejningsvirksomhed, da næsten alle aktiviteter er bortforpagtet eller udlejet.

Den overordnede strategi er, at bevare jorde og ejendomme samlet i Broholms eje under ét familiemedlem, samt at udvide jordarealerne og ejendommene omkring hovedgården gennem opkøb.

Administrationen og driften af Broholm Gods forestås af ejer Anders Sehested, som er 13. generation på stedet. Events varetages af Anne Lütken, som er 12. generation.

Agerbrugsjorden er bortforpagtet, og pasning af engarealerne står godset for.

Skoven drives af godset, mens juletræer og pyntegrønt ligeledes er bortforpagtet.

Jagten er udlejet til 2 store konsortier. Ét konsortium til jorderne omkring hovedbygningen, og ét konsortium til skovene ved Svendborg.

Til godset hører 13 udlejningsboliger.

Hotel og konferenceaktiviteten i hovedbygningen er bortforpagtet, og drives af Anne Bille Brahe og Kenneth Birler, som tidligere har drevet Steensgaard Herregårdspension.

Hestecenterdriften er ligeledes bortforpagtet og drives af Jeanette Larsen.

Godset står selv for afholdelse af DM i Dressur og Verdensballetten ved Anne Lütken.